Ispravka rezultata / Bodovna rang lista – lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika / Radno mjesto a) 2. Psiholog