Vijeće roditelja

 

U okviru što bolje saradnje i uključivanja roditelja u život i rad škole osnovan je i savjet roditelja. Vijeće roditelja čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja. Prvi sastanak Vijeća roditelja vodi direktor i na tom sastanku se većinom glasova bira predsjednik i zamjenik savjeta roditelja. Dalji rad Vijeće roditelja se organizira na način da rukovodstvo Vijeća preuzima ulogu organizovanja sastanaka.

Težišni zadaci Vijeća roditelja u školskoj 2017/18. godini bit će:

  • poboljšanje uslova rada škole i opstanak škole
  • poboljšanje saradnje imeđu roditelja i škole
  • povezivanje škole sa ostalim relevantnim subjekt
  • ima s ciljem poboljšanja nastavnog procesa i procesa vannastavnih aktivnosti
  • predlaganje i verifikacija projekata i programa od općeg interesa za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa škole
  • davanje mišljenja o postignutom uspjehu u svim oblastima rada škole
  • davanje mišljenje o organizaciji, lokaciji i vremenu izvođenja ekskurzija i škole u prirodi U toku školske godine planirano je sedam (7) sastanka Vijeća roditelja: oktobar, novembar, decembar, februar, mart, april i maj. Ako se ukaže potreba, moguće je održati i vanredne sastanke. Vanredni sastanci mogu se održati na prijedlog grupe roditelja, predsjednika Vijeća roditelja ili uprave škole.
  • Izabrani članovi Vijeća roditelja u školskoj 2017/2018.godini
  • Način rada i aktivnosti Vijeća roditelja roditelja reguliše se poslovnikom o radu Vijeća roditelja koji Vijeće roditelja usvoji na prvoj sjednici Vijeća.

 

RAZRED PREZIME I IME RODITELJA
I-1 ŠEHOVIĆ VOLODER DŽENANA
II-1 HODŽIĆ SELMA
III-1 ARIFAGIĆ ELMA
IV-1 DŽEMIDŽIĆ NERMIN
V-1 DŽAJIĆ ĐENANA
VI-1 DELALIĆ SAMRA
VII-1 EFENDIĆ SANIN
VIII-1 HRBINIĆ ALMA
IX-1 SADIKOVIĆ SANELA