Vijeće roditelja

RAZRED PREZIME I IME RODITELJA
I-1

 

SOLAK ELVIR
I -2

 

SALIĆ ILVANA
II-1 ĐEĐIBEGOVIĆ JASMINA
III-1 PUZIĆ TIHANA
IV-1 MEHIĆ JUSUFBAŠIĆ ILMA
V-1 HASANBEGOVIĆ MELIHA
VI-1 DŽAJIĆ DŽENANA
VII-1 HADŽIĆ NAGIB
VIII-1 POLIĆ DŽENITA
IX-1

 

BOŠKOVIĆ EDINA

U okviru što bolje saradnje i uključivanja roditelja u život i rad škole osnovan je i savjet roditelja. Vijeće roditelja čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja. Prvi sastanak Vijeća roditelja vodi direktor i na tom sastanku se većinom glasova bira predsjednik i zamjenik savjeta roditelja. Dalji rad Vijeće roditelja se organizira na način da rukovodstvo Vijeća preuzima ulogu organizovanja sastanaka.

Težišni zadaci Vijeća roditelja u školskoj 2018/19. godini bit će:

  • poboljšanje uslova rada škole i opstanak škole
  • poboljšanje saradnje imeđu roditelja i škole
  • povezivanje škole sa ostalim relevantnim subjekt
  • ima s ciljem poboljšanja nastavnog procesa i procesa vannastavnih aktivnosti
  • predlaganje i verifikacija projekata i programa od općeg interesa za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa škole
  • davanje mišljenja o postignutom uspjehu u svim oblastima rada škole
  • davanje mišljenje o organizaciji, lokaciji i vremenu izvođenja ekskurzija i škole u prirodi U toku školske godine planirano je sedam (7) sastanka Vijeća roditelja: oktobar, novembar, decembar, februar, mart, april i maj. Ako se ukaže potreba, moguće je održati i vanredne sastanke. Vanredni sastanci mogu se održati na prijedlog grupe roditelja, predsjednika Vijeća roditelja ili uprave škole.
  • Izabrani članovi Vijeća roditelja u školskoj 2018/2019.godini
  • Način rada i aktivnosti Vijeća roditelja roditelja reguliše se poslovnikom o radu Vijeća roditelja koji Vijeće roditelja usvoji na prvoj sjednici Vijeća.