Direktor škole

Direktor, kao organ rukovođenja, organizuje i usklađuje rad škole, izvršava odluke školskog i nadzornog odbora te stručnih organa škole u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Pravilima škole, s pedagoškog i menadžmentskog aspekta i zastupa školu prema vanjskim faktorima, državnim, društvenim i političkim organizacijama.

pedagog

Direktor škole : Meho Pirić, prof.

Plan rada direktora obuhvata slijedeća područja rada:

  • Koncepcijsko-programski zadaci
  • Organizaciono-materijalna problematika
  • Pedagoško-instruktivni rad
  • Analitičko-studijski rad
  • Normativno-pravni i finansijski poslovi
  • Zastupanje i predstavljanje škole
  • Pedagoška dokumentacija
  • Evidentiranje rada