Category Archives: Obavješetenja

Kalendar aktivnosti

Eksterna matura

EKSTERNA MATURA
Obavještavamo učenike i roditelje učenika devetog razreda da će se eksterna matura realizovati u srijedu 19.06.2019.godine i u četvrtak 20.06.2019.godine po rasporedu resornog Ministarstva (u prilogu su termini polaganja i kalendar aktivnosti).
Molimo učenike da na polaganje dođu najmanje 15 minuta prije početka polaganja. Obavezna je hemijska ili dokumental olovka plave ili crne boje. Mobiteli i druga tehnička pomagala nisu dozvoljena, mobiteli se odlažu prije početka testa.
sve poslove vezano za polaganje provodi školska maturalna komisija.
Molimo učenike da poštuju uputstva i svojim ponašanjem doprinesu uspješnoj realizaciji eksterne mature.
polaganje eksterne mature je u muzičkoj sali škole – treći sprat.

PRAVILA PRI POLAGANJU MATURE

(Pristup polaganju mature)
(1) Učenik pristupa polaganju mature nakon uspješno okončanog završnog razreda u osnovnoj
školi.
(2) Nakon izvršene nostrifikacije javne isprave o završenom obrazovanju od strane ministarstva,
učenik koji je u inostranstvu stekao osnovno obrazovanje, može pristupiti polaganju mature.
(3) Učenik koji je na kraju završnog razreda osnovne škole upućen na popravni ispit iz jednog
predmeta, popravni ispit može polagati u junskom ispitnom roku, a nakon što položi popravni
ispit može u istom ispitnom roku polagati maturu.
(4) Učenik koji je na kraju završnog razreda osnovne škole upućen na popravni ispit iz dva
predmeta, popravni ispit može polagati u augustu, a nakon što položi popravni ispit može
polagati maturu u augustovskom roku.

(Predmeti iz kojih se polaže matura)
(1) Matura se provodi polaganjem ispita iz predmeta koji su obavezni 
(2) Obavezni predmeti koje u okviru mature polažu svi učenici su:
a) Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,
b) Prvi strani jezik koji je učenik učio u osnovnoj školi,
c) Matematika.

(Mjesto polaganja)
(1) Matura se polaže u osnovnoj školi koju učenik pohađa.
(2) Učenici koji su završili osnovnu školu izvan Kantona Sarajevo, maturu polažu u osnovnim
školama na području Kantona Sarajevo koje odredi Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade Kantona Sarajevo i izabere roditelj/staratelj učenika.

(Način polaganja)
(1) Matura se polaže isključivo na osnovu pitanja sadržanih u katalogu.
(2) Matura se polaže pismeno.

(Termini polaganja mature)
(1) Matura se polaže u junu ili augustu prema kalendaru koji donosi ministar.
(2) U izuzetno opravdanim slučajevima, ministar može odrediti i vanredni rok za polaganje
mature.
(3) Vrijeme i mjesto održavanja ispita objavljujuju se i na web stranici Ministarstva, informacionogsistema EMIS/e-matura i školskim web stranicama.

(Termin polaganja ispita)
(1) Učenici polažu maturu iz istog predmeta u istom terminu.
(2) Ministar odobrava set testova, koji sadrže pitanja iz ispitnog katakoga, za pojedine predmete na prijedlog Kantonalne maturalne komisije.
(3) Set testova predstavlja službenu tajnu.

(Pravila polaganja)
(1) Na početku ispita član Školske komisije, kojeg ovlasti predsjednik Školske komisije, učeniku
uručuje kovertu u kojoj se nalazi obrazac EM1 koji sadrži identifikacione podatke i šifru
učenika.
(2) Prije početka ispita Školska komisija je obavezna upoznati učenike sa svim pravima i
obavezama pri polaganju ispita, načinom postupanja sa obrascom EM1, te mjerama i
posljedicama u slučaju odstupanja od istih, a u skladu sa Uputstvom.

(Trajanje ispita)
(1) Polaganje ispita iz jednog predmeta traje 60 minuta.
(2) Ispitu prisustvuju samo učenici koji polažu maturu i dežurni nastavnici.
(3) Učenici mogu isti dan polagati ispite iz maksimalno dva predmeta.
(4) Matura se polaže dva dana.

(Kašnjenje, izostanak sa ispita i prekid ispita)
(1) Ako učenik zakasni na početak ispita manje od 30 minuta, može pristupiti polaganju ispita, ali
vrijeme polaganja ispita mu se ne produžuje.
(2) Ako učenik iz opravdanih razloga zakasni na početak ispita više od 30 minuta, Školska
komisija može dopustiti polaganje ispita.
(3) Na pisani zahtjev roditelja/staratelja učenika koji je zakasnio ili nije pristupio ispitu iz
opravdanih razloga, Školska komisija će razmatrati opravdanost razloga izostanka učenika te
donijeti odluku kojom će učeniku dozvoliti polaganje ispita u tom roku ili donijeti odluku
kojom će učenika uputiti na sljedeći rok.
(4) Kao opravdani razlozi za kasniji početak ispita zbog kašnjenja smatraju se:
a) zdravstveni problemi,
b) okolnosti u saobraćaju, koje su uzrokovale nepravovremeni dolazak i koje se mogu
dokazati,
c) smrt u porodici, saobraćajna ili druga nesreća i
d) drugi iznenadni događaji.
(5) Zahtjev iz stava (3) ovoga člana i dokaze o opravdanosti kašnjenja ili izostanka, učenik mora
dostaviti Školskoj komisiji najkasnije u roku 24 sata od termina ispita na koji je zakasnio,
odnosno kojem nije pristupio.
(6) Ako nastupe opravdani razlozi za prekidanje ispita, Školska komisija produžit će vrijeme
polaganja ispita i to na način da ukupno vrijeme za polaganje ispita ne može trajati više od 90
minuta.
(7) Opravdani razlozi prekida polaganja ispita su:
a) zdravstveni problemi i
b) drugi iznenadni događaji.
(8) O opravdanosti razloga kašnjenja i prekida ispita odlučuje Školska komisija, a odluku
potpisuje predsjednik ispitne komisije.
(9) Ako nije moguće postupiti u skladu stavom (6) ovoga člana, Školska komisija će uputiti
učenika na polaganje ispita u sljedećem ispitnom roku. U tome slučaju smatrat će se da učenik
nije iskoristio ispitni rok.
(10) Predsjednik Školske komisije dužan je, najkasnije u roku od 48 sati, odluku iz stava (8)
ovoga člana dostaviti učeniku i Ministarstvu.

(Kršenje pravila polaganja)
(1) Ako učenik u toku ispita koristi nedopuštena sredstva kao što su prepisivanje, upotreba
tehničkih urenaja koji nisu dozvoljeni, ometa tok ispita ili obavlja druge nedopuštene radnje
regulisane Uputstvom, dežurni nastavnik mu može izreći:
a) opomenu,
b) prekid daljeg polaganja predmetnog ispita.

(Prigovor)
(1) Protiv izrečene mjere dežurnih nastavnika učenik, odnosno roditelj/staratelj ima pravo
prigovora koji se podnosi u pisanoj formi Školskoj komisiji u roku od 24 sata nakon izrečene
mjere.
(2) Školska komisija je dužna razmotrit prigovor učenika i donijeti odluku u roku od 48 sati i o
tome u pisanoj formi obavijestiti podnosioca prigovora.
(3) Ukoliko Školska komisija uvaži prigovor učenika u koordinaciji sa Kantonalnom maturalnom
komisijom će odrediti naknadni termin za polaganje mature za učenike kojima je uvažen
prigovor.

Porodični i ekološki dan u Pionirskoj dolini

Porodični i ekološki dan u Pionirskoj dolini
Općina Centar za male i velike pravi još jedan poseban dan, poseban događaj. Budite i vi dio prelijepog druženja u fantastičnom ambijentu uz odličan program koji je pripremio Centar za kulturu i mlade. Ulaz je besplatan

Dan škole

U četvrtak 06.06.2019.godine obilježili smo Dan naše škole školskom priredbom i školskim bazarom. Sve aktivnosti su uspješno realizirane uz aktivno učešće učenika, roditelja učenika, uposlenika i prijatelja naše škole. Priredba je bila izuzetna, a da sve bude u najboljem redu pobrinula se odgovorna osoba Fišo hanumica. Prelije tačke pripremljene od danši učeika i nastavnika su veoma dobro primljene od svih prisutnih. Na kraju priredbe naši dragi maturanti, a poslije toga školski bazar. Bilo je izuzetno, svi prisutni su bili kao jedno. Zahvaljujemo se roditeljima učenika i prijateljima škole na velikom odzivu i ankitivnom učešću na školskom bazaru. Želimo pohvaliti sve učesnika programa, sve vrijedne učenike, nastavnike i radnike škole.
Hvala Vam, bilo je divno uživati u ovom danu zajedno sa Vama.

Dan škole

Poštovani prijatelji, u četvrtak 06.06.2019.godine obilježavamo Dan naše škole. Kao i svaki put učenici i nastavnici naše škole su za sve pripremili kulturno-zabavni program u okviru školske priredbe. Nakon priredbe, tradicionalni školski bazar i druženje. Nadamo se da će biti ponovljena atmosfera iz prethodnih godina sa školskih bazara ( fotografije u prilogu). Zbog obilježavanja Dana škole u četvrtak 06.06.2019.godine nastava će biti skraćena i čas će trajati 30 minuta. Trajanje velikog i malih odmora ostaje nepromjenjeno.
Pozivamo sve naše učenike, roditelje učenika, sve prijatelje naše škole da nas još jednom podrže svojim prisustvom na školskoj priredbi i ugodnom druženju na školskom bazaru.
Priredba počinje u 17 sati u muzičkoj sali škole, a školski bazar poslije priredbe u holu škole (18 sati).
Pridružite nam se…

Izmjena školskog kalendara

U skladu sa Obavještenjem iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo doći će do izmjene Školskog kalendara i promjena vezano za redovno odvijanje i završetak nastave.

  1. Realizacija nastave planirana kalendarom za tekuću školsku godinu umjesto u srijedu 19.06.2019.godine, realizirat će se u srijedu 12.06.2019.godine, po rasporedu od petka.
  2. Realizacija nastave planirane za 31.12.2019.godine realizirat će se u subotu 08.06.2019.godine po rasporedu od ponedjeljka.
  3. U skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju škole su dužne u potpunosti realizirati planirani godišnji fond nastavnih časova, te će biti nadoknađeni časovi koji nisu realizirani zbog organiziranja štrajka upozorenja prosvjetnih radnika. Učenici će detaljnije upute o nadoknadi časova dobiti u narednim danima putem oglasa.

Obilježavanje Ramazanskog bajrama

Obavještavamo sve učenike, roditelje učenika, uposlenike škole i sve građane da će u skladu sa Školskim kalendarom doći do izmjene u odvijanju nastave zbog obilježavanja velikog islamskog blagdana Bajrama. U utorak 04.06.2019.godine neće biti realizovana nastava jer je u Školskom kalendaru taj dan obilježen kao neradni i nenastavni dan. Nastava se redovno nastavlja u srijedu 05.06.2019.godine po redovnim rasporedima.
Koristimo se prilikom da u povodu završetka mjeseca Ramazan i nastupajućeg Bajrama uputimo čestitke svim učenicima, roditeljima učenika, radnicima naše i svih ostalih škola, te svim građanima islamske vjeroispovijesti u zemlji i inostranstvu sa iskrenim željama za dobro zdravlje, porodičnu i poslovnu sreću, radost zajedničkog druženja, te mir u dušama i mir u svijetu.
Dolazak Bajrama i ispraćaj Ramazana u školi smo obiljeli svečanom akademijom putem školskog razglasa u organizaciji nastavnice Fočak Fatime i u izvođenju naših učenika.
Pozivamo sve zainteresirane da svojim prisustvom podrže aktivnosti Medžlisa islamske zajednice Sarajevo vezano za obllježavanje Ramazanskog bajrama. Dopis Medžlisa u prilogu

Volimo gimnastiku

Centar za sport i rekreaciju ugostio je učenike i učiteljicu drugog razreda Abdulovic Aidu na času gimnastike. Uz vođenje dokazanih trenera Adisa I Mirze učenici su sa zadovoljstvom radili gimnastičke vježbe. Veliko hvala Centru za sport i rekreaciju Općine Centar, a posebno vrijednim trenerima Mirzi i Adisu. Volimo gimnastiku

Univerzalna škola sporta

Prve radionice-treninzi naše male škole sporta održane je danas u fiskulturnoj sali škole. Pod budnim okom našeg mladog profesora Alić Muhameda naši drugari su dali sve od sebe. Druženje nastavljamo kroz igru, pridružite nam se.

Produženi boravak

Mjesto gdje se uči, zabavlja i druži. Vesela mala raja kojoj nikad nije dosadno.