Obavještenje za roditelje budućih prvačića

Na osnovu više upita zainteresovanih roditelja za upis u prvi razred o pitanju upisa djeteta koje ne pripada školskom području naše škole obavještavamo vas da nisu potrebni nikakvi zahtjevi i molbe prema resornom Ministarstvu. U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

Napominjemo da naša škola posjeduje prostorne i kadrovske kapacitete da prihvati sve prijavljene učenike