Početak nastave – II polugodište školske 2020/2021.godine

Početak nastave u drugom polugodištu školske 2020/2021. godine je u ponedjeljak 01.02.2021.godine prema važećim rasporedima.

 

 

 

OSNOVNE ŠKOLE
a) Opće odredbe
Predviđeni Nastavni plan i program realizira se u potpunosti u skladu sa dostavljenim godišnjim i mjesečnim planovima i programima rada nastavnika. Obim, dubinu i sadržaje predviđenih nastavnih tema i jedinica nastavnici prilagođavaju vremenu koje imaju na raspolaganju za realizaciju nastavnog procesa.
Ocjenjivanje učenika se vrši u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 24/18 i 13/20) odnosno Smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju i Instrukciji o primjeni Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola Kantona za vrijeme realizacije on line nastave broj 11/1-34-1293/20 od 17. 11. 2020. godine.
Čas traje 30 minuta po redovnom rasporedu, škole koje rade u smjenama održavaju i u online okruženju rotaciju tih smjena.
Prva smjena počinje u 09,00 sati;
Druga smjena počinje u 14,00 sati, a ukoliko škola ima mogućnosti, početak druge smjene može organizovati i u drugim terminima (vodeći računa o nastavnicima koji realiziraju nastavu i u osnovnim i u srednjim školama).
Za vrijeme trajanja nastave, uz nastavnika sa učenicima u učionici može biti prisutan i asistent u nastavi, stručni saradnici škole i članovi mobilnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju, uz obavezno poštivanje važećih epidemioloških mjera.
Ukoliko se rad škole odvija u smjenama, potrebno je planirati dovoljan vremenski razmak između smjena kako bi se dezinficirale prostorije škole.
Boravak u zbornicama i drugim društvenim/zajedničkim prostorijama treba biti sveden na minimum.
Nastavnik je dužan utvrditi dnevne termine konsultativne nastave za učenike koji su u online okruženju (u ukupnom sedmičnom fondu trajanja konsultativne nastave od 15 minuta od svakog časa koji je realiziran u učionici). Konsultativna nastava se ne mora realizirati za učenike ukoliko škola ima mogućnost direktnog uključivanja učenika, koji su u online okruženju, u rad sa učenicima koji prate redovan nastavni proces u školi.
Vannastavne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava organiziraju se u online okruženju uz maksimalno korištenje video/audio poziva u aktivnoj interakciji nastavnika sa učenikom. Odvijanje vannastavnih aktivnosti u školi ili van objekta škole, moguće je pod istim higijensko-epidemiološkim uslovima kao za redovan nastavni proces.
Nastavnici su dužni nositi maske od ulaska u školu/školsko dvorište, za vrijeme boravka u školi do izlaska iz škole/školskog dvorišta.
Paralelne škole i centri nastavljaju sa radom u skladu sa ranije dostavljenim Uputstvom, broj: 11-34-31987-8/20 od 22.10.2020. godine.
4
b) Razredna nastava
Model organiziranja nastavnog procesa za uĉenike razredne nastave (I do IV, odnosno V razreda), kakav je definisan Uputstvom broj: 11-34-31987-8/20 od 22.10.2020. godine, ostaje na snazi do 26.02.2021. godine – kombinovani model. Škole imaju mogućnost da, ukoliko brojno stanje odjeljenja razredne nastave u redovnom procesu broji maksimalno dozvoljenih 15 učenika, organizaraju nastavu za ta odjeljenja bez primjene kombinovanog modela.
Roditelji/staratelji učenika koji su izjavili da žele da njihova djeca pohaĎaju isključivo online model nastave zadržavaju to pravo te uz izjavu moraju dostaviti ljekarsko opravdanje kojim će se obrazložiti razlog odsustva učenika sa nastave, a roditelji koji žele uključiti svoje dijete u nastavni proces dužni su to najaviti nastavniku razredne nastave najkasnije do 01.02.2021. godine, a od naredne sedmice najkasnije do četvrtka tekuće sedmice za narednu sedmicu.
.
d) Predmetna nastava
 Za uĉenike (V), VI, VII i VIII razreda nastava se odvija po online modelu.
 Od 08. februara 2021. godine, učenici IX razreda nastavu pohađaju u školi uz poštivanje svih epidemioloških mjera kumulativno: distanca od najmanje 1,5 metar, nošenje maske i maksimalan broj učenika 26 u odjeljenju.
 Ukoliko ne postoje uslovi za ispunjavanje epidemioloških mjera, odnosno ako odjeljenje broji preko 26 učenika, učenici IX razreda pohađaju nastavu po kombinovanom modelu i istoj organizaciji rada kakva vrijedi za razrednu nastavu, (podsjećamo: kombinovani model nastave realizira se po grupama sa maksimalno 15 učenika, s minimalnim razmakom između učenika od 1,5 metar).
 Nastava se odvija u jednoj učionici za jedno odjeljenje, ne odvija se kabinetska nastava, mali i veliki odmori se realizuju u učionici, uĉenici se ne zadržavaju u holovima škole. Uĉenici mogu nositi užinu u školu od kuće i istu konzumirati za vrijeme velikog odmora ali bez dijeljenja hrane drugim uĉenicima.
 Nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj se odvija u skladu sa Informacijom Ministarstva broj: 11-34-8297-11-1/20 od 3.9.2020. godine. Škole mogu organizovati. 5
realizaciju nastave TiZO u salama uz posebne mjere opreza pri korištenju svlačionica. Učenici predmetne nastave pri vježbama i aktivnostima u prozračenim/ventiliranim salama održavaju socijalnu distancu od minimalno 2 metra, realiziraju vježbe/aktivnosti koje ne zahtjevaju bliži fizički kontakt i nisu u obavezi da nose maske u toku vježbi. Kada vremenske prilike i nivo čistoće zraka dozvoljavaju poželjno je nastavu TiZO izvoditi u dvorištima škola. O realizaciji praktične nastave TiZO u Sali odlučuje aktiv nastavnika TiZO na nivou škole te o načinu organizacije i mjerama prevencije obavještava rukovodstvo škole radi odobrenja.
 Poželjno je da u učionici budu i vizuelni materijali poput postera i brošura koji ukazuju na važnost održavanja fizičke distance i potrebe održavanja lične higijene. U svakoj učionici na ulazu kraj vrata stoji stol sa dezinfekcionim sredstvom za slobodnu upotrebu učenicima i nastavnicima. Učenici sjede u konstantno provjetrenim i prozračenim učionicama. Osim nastavnika u odjeljenju mogu, pod istim uslovima, da borave i asistenti u nastavi.
 Nastavnici održavaju komunikaciju sa roditeljima na informativnim i konsultativnim online sastancima. Razrednik održava informativne sastanke jednom u dvije sedmice, na sličan način i nastavnici koji nisu razrednici održavaju konsultativne online sastanke. Roditelji zadržavaju pravo da dobiju dodatne termine za informacije i konsultacije ukoliko za tim postoji objektivna potreba.
 Vannastavne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava organiziraju se u online okruženju uz maksimalno korištenje video/audio poziva u aktivnoj interakciji nastavnika sa učenikom.
 Nastavni proces u školama odvija se u skladu sa nastavnim planom i programom.
 Škole dostavljaju izvještaj o realizaciji nastave Ministarstvu jednom u 15 dana na propisanom obrascu i na za to predviđenu email adresu.
 Roditelji/staratelji učenika koji ne žele da im djeca pohađaju redovan nastavni proces, zbog hroničnih oboljenja učenika ili članova zajedničkog domaćinstva, zadržavaju to pravo te uz izjavu školi moraju dostaviti ljekarsko opravdanje kojim će se obrazložiti razlog odsustva učenika sa nastave te medicinsku dokumentaciju za članove zajedničkog domaćinstva medicinsku dokumentaciju kojima opravdavaju hranično oboljenje za pohađanje online modela nastave.