Vlada KS: Usvojene mjere kojima se precizno definiše i nalaže postupanje uposlenika institucija Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj vanrednoj sjednici usvojila mjere kojima se precizno definiše i nalaže postupanje uposlenika institucija Kantona Sarajevo u novonastalim okolnostima:

– Zadužuju se svi rukovodioci i uposlenici institucija Kantona Sarajevo da se strogo pridržavaju naredbi federalnih i kantonalnih kriznih štabova;

– Preporučuje se da se svi javni skupovi u kojima su institucije Kantona Sarajevo organizator ili suorganizator, a koje se mogu odgoditi i nisu hitnog karaktera odgađaju do daljnjeg u sklopu mjera prevencije širenja koronavirusa (COVID-19);

– Zadužuju se institucije Kantona Sarajevo da posjete trećih lica institucijama svedu na minimum;

– Zadužuju se rukovodioci institucija Kantona Sarajevo da organizuju poslove uz prisustvo što manjeg broja uposlenika na radnom mjestu u isto vrijeme, i da u skladu sa naredbama federalnih i kantonalnih kriznih štabova skrate radno vrijeme u periodu od 09:00 sati do 13:00 sati, a tamo gdje priroda posla i proces rada zahtjeva, organizuju dežurstva u skladu sa stvarnim potrebama;

– Prioritete u radu imaju poslovi i predmeti vezani za prevenciju i zaštitu od koronavirusa (COVID-19);

– Rukovodioci institucija Kantona Sarajevo dužni su organizovati normalno funkcionisanje institucija u istim, kroz preraspodjelu poslova i radnih zadataka;

– Zadužuju se rukovodioci institucija Kantona Sarajevo da prate i koordiniraju rad uposlenika koji po odobrenju svog rukovodioca svoje poslove obavljaju od kuće (online);

– Svi rukovodioci i uposlenici institucija Kantona Sarajevo su obavezni biti dostupni 24/7 (na telefon), bez obzira na skraćeno radno vrijeme;

– Pisarnice u sjedištu institucija Kantona Sarajevo vrše prijem pošte od 09:00 sati do 13:00 sati, uz kontrolu ulaska (jedno po jedno), sa odgovarajućom sanitarno-epidemiološkom zaštitom uposlenika;

– Sve institucije Kantona Sarajevo će nastaviti nabavku sredstava za dezinfekciju koja će se koristiti za čišćenje službenih prostorija, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, rukavice i maske za potrebe higijeničarki i uposlenika svih pisarnica u sklopu institucija Kantona Sarajevo;

– Sve institucije Kantona Sarajevo će vršiti dezinfekciju kompletnog prostora u kojima su smještene institucije Kantona Sarajevo svakih 15 dana do okončanja nastale epidemiološke situacije, a svakodnevno vršiti čišćenje cjelokupnog prostora i dezinfekciju radnih površina, a u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;

– Otkazuju se svi sastanci u prostorijama institucija Kantona Sarajevo, osim onih koji imaju karakter hitnosti, uz prethodno odobrenje nadležnog rukovodioca;

– Preporučuje se upotreba telefona, video-konferencije i interneta kao zamjena za sastanke;

– S ciljem smanjenja gužvi u pisarnicama institucija Kantona Sarajevo, raspisivanje svih javnih poziva će se realizirati uz obaveznu naznaku da se aplikacije isključivo primaju putem pošte ili putem e-maila tamo gdje je to moguće;

– Nalaže se sektorima za informatiku pri institucijama Kantona Sarajevo da uposlenicima koji poslove obavljaju od kuće postave autorizaciju e-maila pristiglih poruka na službeni e-mail i preusmjeravanje e-mailova;

– Zadužuju se svi rukovodioci institucija Kantona Sarajevo da zabrane ulaz u institucije uposlenicima i strankama koji imaju vidljive simptome koronavirusa (povišena temperatura, kašalj i dr.).

Navedene mjere važe do okončanja epidemiološke situacije izazvane koronavirusom (COVID-19).