Eksterna matura

EKSTERNA MATURA
Obavještavamo učenike i roditelje učenika devetog razreda da će se eksterna matura realizovati u srijedu 19.06.2019.godine i u četvrtak 20.06.2019.godine po rasporedu resornog Ministarstva (u prilogu su termini polaganja i kalendar aktivnosti).
Molimo učenike da na polaganje dođu najmanje 15 minuta prije početka polaganja. Obavezna je hemijska ili dokumental olovka plave ili crne boje. Mobiteli i druga tehnička pomagala nisu dozvoljena, mobiteli se odlažu prije početka testa.
sve poslove vezano za polaganje provodi školska maturalna komisija.
Molimo učenike da poštuju uputstva i svojim ponašanjem doprinesu uspješnoj realizaciji eksterne mature.
polaganje eksterne mature je u muzičkoj sali škole – treći sprat.

PRAVILA PRI POLAGANJU MATURE

(Pristup polaganju mature)
(1) Učenik pristupa polaganju mature nakon uspješno okončanog završnog razreda u osnovnoj
školi.
(2) Nakon izvršene nostrifikacije javne isprave o završenom obrazovanju od strane ministarstva,
učenik koji je u inostranstvu stekao osnovno obrazovanje, može pristupiti polaganju mature.
(3) Učenik koji je na kraju završnog razreda osnovne škole upućen na popravni ispit iz jednog
predmeta, popravni ispit može polagati u junskom ispitnom roku, a nakon što položi popravni
ispit može u istom ispitnom roku polagati maturu.
(4) Učenik koji je na kraju završnog razreda osnovne škole upućen na popravni ispit iz dva
predmeta, popravni ispit može polagati u augustu, a nakon što položi popravni ispit može
polagati maturu u augustovskom roku.

(Predmeti iz kojih se polaže matura)
(1) Matura se provodi polaganjem ispita iz predmeta koji su obavezni 
(2) Obavezni predmeti koje u okviru mature polažu svi učenici su:
a) Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost,
b) Prvi strani jezik koji je učenik učio u osnovnoj školi,
c) Matematika.

(Mjesto polaganja)
(1) Matura se polaže u osnovnoj školi koju učenik pohađa.
(2) Učenici koji su završili osnovnu školu izvan Kantona Sarajevo, maturu polažu u osnovnim
školama na području Kantona Sarajevo koje odredi Ministarstvo za obrazovanje,nauku i mlade Kantona Sarajevo i izabere roditelj/staratelj učenika.

(Način polaganja)
(1) Matura se polaže isključivo na osnovu pitanja sadržanih u katalogu.
(2) Matura se polaže pismeno.

(Termini polaganja mature)
(1) Matura se polaže u junu ili augustu prema kalendaru koji donosi ministar.
(2) U izuzetno opravdanim slučajevima, ministar može odrediti i vanredni rok za polaganje
mature.
(3) Vrijeme i mjesto održavanja ispita objavljujuju se i na web stranici Ministarstva, informacionogsistema EMIS/e-matura i školskim web stranicama.

(Termin polaganja ispita)
(1) Učenici polažu maturu iz istog predmeta u istom terminu.
(2) Ministar odobrava set testova, koji sadrže pitanja iz ispitnog katakoga, za pojedine predmete na prijedlog Kantonalne maturalne komisije.
(3) Set testova predstavlja službenu tajnu.

(Pravila polaganja)
(1) Na početku ispita član Školske komisije, kojeg ovlasti predsjednik Školske komisije, učeniku
uručuje kovertu u kojoj se nalazi obrazac EM1 koji sadrži identifikacione podatke i šifru
učenika.
(2) Prije početka ispita Školska komisija je obavezna upoznati učenike sa svim pravima i
obavezama pri polaganju ispita, načinom postupanja sa obrascom EM1, te mjerama i
posljedicama u slučaju odstupanja od istih, a u skladu sa Uputstvom.

(Trajanje ispita)
(1) Polaganje ispita iz jednog predmeta traje 60 minuta.
(2) Ispitu prisustvuju samo učenici koji polažu maturu i dežurni nastavnici.
(3) Učenici mogu isti dan polagati ispite iz maksimalno dva predmeta.
(4) Matura se polaže dva dana.

(Kašnjenje, izostanak sa ispita i prekid ispita)
(1) Ako učenik zakasni na početak ispita manje od 30 minuta, može pristupiti polaganju ispita, ali
vrijeme polaganja ispita mu se ne produžuje.
(2) Ako učenik iz opravdanih razloga zakasni na početak ispita više od 30 minuta, Školska
komisija može dopustiti polaganje ispita.
(3) Na pisani zahtjev roditelja/staratelja učenika koji je zakasnio ili nije pristupio ispitu iz
opravdanih razloga, Školska komisija će razmatrati opravdanost razloga izostanka učenika te
donijeti odluku kojom će učeniku dozvoliti polaganje ispita u tom roku ili donijeti odluku
kojom će učenika uputiti na sljedeći rok.
(4) Kao opravdani razlozi za kasniji početak ispita zbog kašnjenja smatraju se:
a) zdravstveni problemi,
b) okolnosti u saobraćaju, koje su uzrokovale nepravovremeni dolazak i koje se mogu
dokazati,
c) smrt u porodici, saobraćajna ili druga nesreća i
d) drugi iznenadni događaji.
(5) Zahtjev iz stava (3) ovoga člana i dokaze o opravdanosti kašnjenja ili izostanka, učenik mora
dostaviti Školskoj komisiji najkasnije u roku 24 sata od termina ispita na koji je zakasnio,
odnosno kojem nije pristupio.
(6) Ako nastupe opravdani razlozi za prekidanje ispita, Školska komisija produžit će vrijeme
polaganja ispita i to na način da ukupno vrijeme za polaganje ispita ne može trajati više od 90
minuta.
(7) Opravdani razlozi prekida polaganja ispita su:
a) zdravstveni problemi i
b) drugi iznenadni događaji.
(8) O opravdanosti razloga kašnjenja i prekida ispita odlučuje Školska komisija, a odluku
potpisuje predsjednik ispitne komisije.
(9) Ako nije moguće postupiti u skladu stavom (6) ovoga člana, Školska komisija će uputiti
učenika na polaganje ispita u sljedećem ispitnom roku. U tome slučaju smatrat će se da učenik
nije iskoristio ispitni rok.
(10) Predsjednik Školske komisije dužan je, najkasnije u roku od 48 sati, odluku iz stava (8)
ovoga člana dostaviti učeniku i Ministarstvu.

(Kršenje pravila polaganja)
(1) Ako učenik u toku ispita koristi nedopuštena sredstva kao što su prepisivanje, upotreba
tehničkih urenaja koji nisu dozvoljeni, ometa tok ispita ili obavlja druge nedopuštene radnje
regulisane Uputstvom, dežurni nastavnik mu može izreći:
a) opomenu,
b) prekid daljeg polaganja predmetnog ispita.

(Prigovor)
(1) Protiv izrečene mjere dežurnih nastavnika učenik, odnosno roditelj/staratelj ima pravo
prigovora koji se podnosi u pisanoj formi Školskoj komisiji u roku od 24 sata nakon izrečene
mjere.
(2) Školska komisija je dužna razmotrit prigovor učenika i donijeti odluku u roku od 48 sati i o
tome u pisanoj formi obavijestiti podnosioca prigovora.
(3) Ukoliko Školska komisija uvaži prigovor učenika u koordinaciji sa Kantonalnom maturalnom
komisijom će odrediti naknadni termin za polaganje mature za učenike kojima je uvažen
prigovor.